THE TEAM

 
President:
 
Vikram Singh
vikram.s17@fms.edui
+91 8586065348
 
 
Executive Members:
 
Aman Bhuwania
aman.bhu17@fms.edu
+91 9971743620

 
 
BhanuPrathap Vidyapogula
bhanuprathap.v17@fms.edu
+91 9703644721
 
 
Sachin Kumar
sachin.k17@fms.edu
+91 8130843967