THE TEAM

 
President:
 
  Himanshu Bansal
himanshu.b24@fms.edu
+91 96532 66721
 
Executive Members:
 
  Aakhil A
aakhil.a24@fms.edu
+91 75588 53005
 
  Nehal Baveja
nehal.b24@fms.edu
+91 70560 69193
 
 
  Prashant Sahu
prashant.s24@fms.edu
+91 85729 80070
 
 
  Rubi Jain
rubi.j24@fms.edu
+91 91319 11197