The Team

President:
Rahul Philip
+91 8971682233
 
Executive Members:
 
Harshil Mod
 harshil.m19@fms.edu
 +91 8758590076
 
Himanshu Kuma
himanshu.k19@fms.edu
+91 8759333624
 
 
Saurabh Kushwah
saurabh.k19@fms.edu
+91 9548195442
 
Vishal Yadav
vishal.y19@fms.edu
+91 8750353344