The Team

President:
  Nitish V
nitish.v24@fms.edu
+91 99402 44652
 
Executive Members:
 
  Nikhil Raj
nikhil.r24@fms.edu
+91 72096 18634 
 
  Nityanshi
nityanshi.n24@fms.edu
+91 96756 04574
 
  Shravan Kumar Cherukuwada
shravan.c24@fms.edu
+91 78939 85428
 
  Shweta Chandak
shweta.c24@fms.edu
+91 82081 88400

Utkarsh Khodke
utkarsh.k24@fms.edu
+91 86005 21488

 
Vaishnavi Agarwal
vaishnavi.a24@fms.edu
+91 8130438410