THE TEAM

 
Secretary :
 
Sunil Hudda
sunil.h17@fms.edu
+91 9571111126
 
Joint Secretaries :
Kartik Sablok
kartik.s17@fms.edu
+91 9891810707
 
Vale Prasadh
vale.p17@fms.edu
+91 8130164342