THE TEAM

 

Team from MBA (Full-Time)

President :

 
  Pramoth Upendra K S
upendra.k24@fms.edu
+91 90807 37159
 

 
 
 
Executive Members:
 
   Abhishek Khatana
abhishek.k24@fms.edu
+91 97170 96062
 
   Chirag Bhutani
chirag.b24@fms.edu
+91 93064 33901
 
 
 K Madhumita
madhumita.k24@fms.edu
+91 79954 97213
 
 
  Shivajee Singh
shivajee.s24@fms.edu
+91 70910 68868

Shreyanka Saha
shreyanka.s24@fms.edu
+91 87775 94338