THE TEAM

 
Secretary:
 
Sourabh Jeswani
sourabh.j17@fms.edu
+91-9555666283
 
 
Joint Secretaries :
 

Nikhil Chandra
nikhil.c17@fms.edu
+91- 9676208540
 
Smarak Bhattamishra
smarak.m17@fms.edu
+91-9438435670
 
Sudarshan Ranganathan
sudarshan.r17@fms.edu
+91- 9772740061